Algemene voorwaarden De Lentse Markt

 

De Lentse Markt:          hierna te noemen organisatie
Het terrein:                  Locatie waar De Lentse Markt plaatsvindt
Deelnemer:                  Particulier of ondernemer die deelneemt aan De Lentse Markt

De Lentse Markt

 • De Lentse Markt wordt georganiseerd door Lindi Meeuwsen, Eveliene Vink en Niek van de Werken als bewonersinitiatief. Als in de tekst ‘De Lentse Markt’, ‘wij’ of ‘de organisatie’ staat, dan is dat te lezen als Lindi Meeuwsen, Eveliene Vink en/of Niek van de Werken.
 • Wij willen alles voor, tijdens en na de markt in goede banen leiden. Daarom kan het nodig zijn dat wij instructies geven op de dag van de markt. 

Uw aanbod

 • U mag aanbieden wat afgesproken is zoals vermeld op de proforma. Omdat wij ervoor willen zorgen dat iedereen iets unieks kan aanbieden is het niet toegestaan andere artikelen en diensten zonder toestemming van De Lentse Markt aan te bieden. Hiermee zorgen we ervoor dat we ‘uit elkaars vaarwater blijven’.
 • Wij willen graag weten wat iedereen aanbiedt. Het is daarom niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 • Het is niet mogelijk om gebruikte/tweedehands artikelen aan te bieden op de markt, tenzij anders overeengekomen.

De kraam

 • Wijwillen een supergezellige markt, net als jij! De kramen zijn standaard marktkramen die wij inhuren. Dat betekent dat er verder door De Lentse Markt geen aankleding van de kraam is. Wij willen je vragen om er zelf een ‘feest’ van te maken. Neem leuke aankleding mee en zo zorgen wijsamen dat de markt straalt.
 • Omdat wij de kramen inhuren mag er geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op de locatie. Het gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Het gebruik van de planken uit de kraam als vlonder is niet toegestaan.
 • De afmetingen van de marktkramen zoals op de proforma zijn indicaties en dit kan (een klein beetje) afwijken. 
 • Wij willen ervoor zorgen dat de bezoekers niet voor lege kramen komen te staan. Als deelnemer zal je de gehele openingstijd, van 12.00 uur tot 18.00 uur, aanwezig moeten zijn op de markt, tenzij anders overeengekomen. De kraam moet ook ten alle tijden bemand zijn.
 • Wij snappen dat iedereen een fijn plaatsje wil op de Lentse Markt zodat bezoekers een goede ervaring hebben. Daarom doen wijer alles aan om de kramen op een leuke plaats te zetten. U kunt van tevoren aangeven waar u graag staat, maar uiteindelijk beslist De Lentse Markt waar de kramen komen. Het is niet toegestaan de marktkramen te verplaatsen.
 • Voorafgaand kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De Lentse Markt doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Een kraam delen mag uiteraard, maar dat willen wij dan graag voorafgaand weten. Indien een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de organisatie, dan zal er voor beide deelnemers het volledige reserveringsbedrag gerekend worden gerekend.
 • Om te zorgen dat alles ordentelijk verloopt is het niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.
 • Op de markt is stroom niet beschikbaar, tenzij anders overeengekomen. 

De omgeving

 • Wij zijn te gast op de locatie van De Lentse Markt. Dat betekent dat wijvoorzichtig omgaan met alles om ons heen. Mocht er onverhoopt schade toegebracht zijn, dan ligt de verantwoordelijkheid bij degene die de schade heeft toegebracht.
 • Het is verplicht om eigen afval/verpakkingen/materialen etc. na afloop van de markt op te ruimen en af te voeren. 
 • Wij willen de overlast tot een minimum beperken. De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwtijden en aan de route die door de organisatie gegeven wordt.

Betaling

 • Omdat wij een bewonersinitiatief zijn en flinke aanloopkosten hebben zouden wijhet waarderen als u de betaling zo spoedig mogelijk kan doen. Daarmee kunnen wij meer investeren in marketing, activiteiten, aankleding, etc. en kunnen wijde markt een nog groter succes maken. Derhalve is restitutie niet mogelijk. Wij investeren alle binnengekomen bedragen direct.
 • –       Mocht de markt onverhoopt niet doorgaan, dan zullen wij alle reeds gemaakte kosten van alle opbrengsten aftrekken en het restant verdelen onder partijen die een betaling hebben gedaan. Restitutie is daarmee geen garantie, maar wordt eenzijdig bepaald door de Lentse Markt.
 • –       Annulering van deelname dient schriftelijk (per mail) te gebeuren. 

Veiligheid

 • In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden, moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.

 

Afsluitend

 • Wijzetten met zijn alle deze mooie markt neer. Dat betekent dat wijeen aantal voorwaarden hebben (naast boerenverstand). Indien een deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden of de instructies, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het reserveringsbedrag.
 • De Lentse Markt is een bewonersinitiatief, maar toch moeten wijeven een aantal juridische zaken opnemen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de markt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. Tevens zijn wijniet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is vanaantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.

                        Einde algemene voorwaarden De Lentse Markt eerst editie 2020